Continguts segons objectius de l’empresa

El nostre principal objectiu és que cada empresa assoleixi els seus objectius lingüístics específics. D’aquesta manera, el primer pas és dur a terme una reunió amb la nostra Cap d’Estudis per comentar les necessitats de l’empresa i poder fer una auditoria del nivell i les necessitats dels futurs alumnes.

Com a resultat d’aquesta primera reunió, British House elaborarà un curs totalment fet a mida de cada empresa. Prepararem el pressupost definitiu amb els horaris de cada grup i la distribució dels alumnes segons el nivell de cadascú.

Durant el curs, les classes inclouran un treball continu sobre les situacions més comuns de la comunicació diària en el treball que hagin estat sol·licitades per l’empresa: vocabulari especialitzat, entrevistes de treball, trucades telefòniques, correspondència, e-mails, reunions, comandes, pressupostos, resolució de problemes, presentacions, reclamacions, instruccions, etc.

El nostre sistema d’avaluació contínua i l’enfocament personalitzat sobre cada alumne, garanteixen que els objectius inicials siguin assolits en finalitzar el curs.